Evaluering og kvalitet på Gjerndrup Friskole

En naturlig del af vores arbejde handler om evaluering – vi evaluerer elevernes indsats på forskellig vis,  og vi evaluerer vores egen indsats efter følgende plan:

Bestyrelsen godkender årligt en evalueringsplan og gennemgår den gennemførte evaluering.

Helt konkret afrapporterer ledelsen til bestyrelsen ved hvert månedlige bestyrelsesmøde, og der anføres opfølgningspunkter i bestyrelsens referat.

På lærermøder evalueres skolens tiltag, events og undervisning ligeledes løbende, og resultater protokolføres og følges op.

Undervisningen evalueres i det daglige, idet lærerne løbende beder eleverne forholde sig til den afholdte undervisning, ligesom lærerne selv evaluerer i teams og sammen med ledelsen.

Hvert tredie år gennemføres en undervisningsmiljøvurdering. Den seneste kan findes her.

Ved årlige MUS-samtaler evalueres på en række områder og opfølges ved kommende møder.

I den daglige dialog mellem medarbejdere, ledelse, forældre og børn søges den nære refleksion over egen praksis prioriteret og tilskyndet.

Skolen er ligeledes tilknyttet en tilsynsførende, der årligt evaluerer en række forhold på skolen og som ‘afleveres’ på den årlige generalforsamling. Læs mere her.

Arbejdsmiljøet evalueres i såkaldte APV’er, der gennemføres hvert tredie år. Plan og opfølgning herpå sker i samarbejde mellem ledelse og Arbejdsmiljørepræsentant.

I det kommende år skal en ny Kvalitetsudviklingsplan godkendes i bestyrelsen i forbindelse med ny strategiplan 2025.