Støtteforeningen for Gjerndrup Friskoles generalforsamling 03-04-13

1.      Valg af dirigent

2.      Bestyrelses beretning.

3.      Revideret regnskab forelægges til godkendelse.

4.      Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg til bestyrelsen er: Anne Jessen, Helle Pichardt og Bjarne Hedemann. Alle modtager genvalg.

5.      Valg af revisor samt personlig suppleant

6.      Indkomne forslag.

7.      Evt.

Referat:

Ad 1.                   Jacob De Tengnagel vælges som dirigent, Trine Storm og Helle Kildahl vælges som stemmetællere.

Ad 2.                   Helle fremlægger bestyrelsesberetning.

Ad 3.                   Støtteforeningen har i år ikke et egentlig regnskab. Vi har kun indtægter ved salg af medlemskort samt, mindre indtægter ved arrangementer. Vi har en kassebeholdning på 15. – 16.000.

Ad 4.                   Opstillede kandidater: Helle Pichardt, Bjarne Hedemann, Anne Jessen, Troels Keilgaard, Bodil Riber, Niels Erik Storm.

Helle Pichardt, Bjarne Hedemann og Troels Keilgaard vælges til bestyrelsen.

Anne Jessen og Niels Erik Storm vælges som suppleanter.

Ad 5.                   Martinsen, Vejen vælges som revisor.

Ad 6.                   Ingen indkomne forslag

Ad evt.                Trine Storm overrækker Støtteforeningen overskuddet fra Open by Night 2012. Verner overrækker Støtteforeningen halvdelen af overskuddet fra ”voksenfesten”. Det modtages med stor tak!

 

Friskolens støtte forening konstituerede sig efter generalforsamlingen og fordelingen blev:

Formand: Helle Pichardt

Næstformand: Bjarne Hedemann

Kasserer: Troels Keilgaard

Sekretær: Else Hansen

Næste møde er den 29. maj kl. 19.30 hos Else