Engelskfagets formål:

 

Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse.

 

Stk. 2.

Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling.

Stk. 3.

Undervisningen skal give eleverne indsigt i historie-, kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur.

Stk. 4.

(Engelskundervisning helt fra bh. kl.)

Stk. 5.

(Udenlandsrejser i 7. – 8. – 9. klasse)

 

Engelskfagets slutmål:

 

Kommunikative færdigheder

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 

 • forstå talt engelsk om kendte og ukendte emner fra dagligdagen
 • forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier, hvor forskellige regionale og sociale sproglige varianter forekommer, når emnerne er genkendelige
 • deltage i samtaler mellem flere indfødte sprogbrugere
 • deltage uforberedt i samtaler om kendte emner
 • gengive informationer og oplevelser
 • redegøre for erfaringer og viden og udtrykke følelser og holdninger i forbindelse med samtaler, debatter og fremlæggelser
 • læse, forstå og referere hovedindholdet af forskellige typer af tekster inden for genkendelige emner
 • søge og udnytte informationer fra forskellige medier og informationskilder inden for genkendelige emner
 • udtrykke oplevelser, følelser og viden i en sammenhængende, skriftlig form
 • afpasse en skreven tekst i forhold til modtageren, når der er tale om teksttyper fra dagligdagen.

 

Sprog og sprogbrug

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • udtrykke sig hensigtsmæssigt inden for gængse, sociale omgangsformer
 • udtrykke sig uformelt i tale og skrift
 • afpasse udtryksformen efter modtager, situation og teksttype
 • anvende grundlæggende viden om teksters opbygning og sammenhæng inden for almindeligt forekommende teksttyper
 • anvende et tilstrækkeligt og forholdsvist præcist ordforråd inden for gængse emneområder
 • anvende synonymer eller omskrivninger, når ordforrådet ikke er tilstrækkeligt
 • anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk, således at kommunikationen lykkes
 • udtale engelsk forståeligt, herunder med en udtale og intonation, der ligner britisk og amerikansk sprogtone
 • anvende viden om centrale grammatiske områder, når fokus er på den sproglige form
 • anvende retstavning og tegnsætning så præcist, at meningen i en tekst bliver tilstrækkelig tydelig.

 

Sprogtilegnelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • udnytte mange af de muligheder, der er for at anvende engelsk uden for skolen
 • anvende strategier i forbindelse med kommunikation, først og fremmest omskrivning, overbegreber og synonymer
 • vælge lyttestrategier i forhold til en given situation
 • abstrahere fra en udtale, der adskiller sig fra den vante
 • vælge læsemåde i forhold til teksttype og situation
 • anvende forskellige læsestrategier
 • udnytte it og mediers muligheder i forbindelse med informationssøgning og kommunikation
 • anvende viden om skriveprocessens faser
 • skrive fra idé til færdig tekst, herunder indsamle stof og disponere et indhold
 • vælge arbejdsform i forhold til den foreliggende aktivitet eller opgave
 • understøtte et sprogligt udtryk med praktisk-musiske udtryksformer.

 

Kultur- og samfundsforhold

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 

 • anvende viden om historie, levevilkår, værdier og normer i engelsktalende lande i arbejdet med skønlitteratur, sagprosa og medier
 • perspektivere tekster til egen kultur og til forhold i engelsktalende lande
 • vurdere forskellige kilders troværdighed, herunder informationer fra elektroniske medier
 • anvende engelsk som et internationalt kommunikationsmiddel i og uden for skolen.

 

Engelskfagets delmål

 

Delmål

Delmålene indeholder en angivelse af undervisningens progression i tre forløb. Engelskundervisningen skal dog betragtes som et samlet hele fra bh. kl. til 9. kl. uden mærkbare overgange mellem forløbene.

Det er målet, at eleverne igennem hele undervisningsforløbet opbygger deres selvtillid som sprogbrugere og deres forståelse af gode arbejds- og samarbejdsformers betydning for sprogtilegnelsen. Der skiftes således mellem forskellige organisationsformer (individuelt, par, gruppe, klasse) afhængig af aktiviteternes art.

De sproglige aktiviteter tilrettelægges således, at eleverne møder en mangfoldighed af oplevelser og sanseindtryk. Praktisk-musiske arbejds- og udtryksformer indgår i de sammenhænge, hvor de kan tilføre undervisningen en yderligere dimension.

 

1. delmål – yngste kernegruppe bh. kl. – 3. kl.

 

Undervisningen er hovedsagligt mundtlig og praktisk-musisk. Der lægges op til, at eleverne opdager, hvad ord og vendinger kan betyde og at de selv i det små begynder at anvende sproget i forbindelse med, at de handler, f.eks. synger, laver bevægelser, leger mm.

 

Kommunikative færdigheder

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • forstå sætninger og udtryk anvendt i forbindelse med genkendelige emner som farver, dyr, familie, skole og højtider
 • følge med i udvalgte lyd- og billedmedier på engelsk om genkendelige emner og danne sig en mening om, hvad det drejer sig om
 • svare på enkle spørgsmål om f.eks. sig selv, familie, fritid og skole
 • deltage i sproglege, sanglege og små rollespil
 • læse og imitere engelske børnerim og remser
 • læse korte, sprogligt helt enkle tekster om genkendelige emner
 • udnytte bånd- og billedstøtte i forbindelse med læsning
 • skrive enkle ord, udtryk og sætninger inden for nære og genkendelige emner.

 

Sprog og sprogbrug

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 

2. delmål – mellemste kernegruppe 4. – 6. klasse

 

Fokus lægges fortsat på det mundtlige og praktisk-musiske aspekt, men nu også i stigende grad på det skriftlige område. Der arbejdes derfor med at videreføre det mundtlige arbejde gennem aktiviteter med kommunikative lege, sange og bevægelser men samtidig med intensive undervisningsforløb med fokus på at lytte, forstå og udtale sproget.

 

Kommunikative færdigheder

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 

 • forstå tilstrækkeligt for at kunne udføre almindelige handlinger i dagligdags situationer
 • forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier om centrale emner
 • stille spørgsmål og udveksle informationer og idéer inden for kendte og centrale emner og situationer
 • fremføre et rollespil eller lignende for tilskuere
 • præsentere et forberedt stykke arbejde, f.eks. gruppearbejde, for tilskuere
 • referere i et enkelt sprog inden for kendte emner
 • læse enkle personlige breve, meddelelser og instruktioner fra dagligdagen
 • læse enkle skønlitterære tekster og sagprosatekster, bl.a. med støtte i lyd- og billedmedier
 • uddrage informationer fra forskellige medier i tilrettelagte forløb
 • udtrykke fantasi og oplevelser i et enkelt sprog i form af breve, historier, digte, beskrivelser og meddelelser.

 

Sprog og sprogbrug

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • anvende almindelige omgangsformer på engelsk
 • anvende et centralt ordforråd inden for nære og genkendelige emner
 • anvende omskrivninger, når ordforrådet ikke er tilstrækkeligt
 • udtale sproget, så det er umiddelbart forståeligt
 • anvende en viden om centrale grammatiske områder, især ordklasser, ental og flertal og tidsangivelse ved hjælp af verbernes former, når fokus er på den grammatiske form
 • stave hyppigt forekommende ord.

 

Sprogtilegnelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • udnytte nogle af de muligheder, der er for at bruge engelsk uden for skolen
 • anvende enkle kommunikationsstrategier, herunder kropssprog og mimik samt omskrive eller bede om hjælp til at udtrykke sig
 • gætte kvalificeret i forbindelse med lytning og læsning
 • anvende en grundlæggende viden om læsestrategier, især skimning, skanning og læsning efter hovedindhold
 • anvende computeren til kommunikation
 • foretage ”ord til ord” opslag i en ordbog
 • udnytte en grundlæggende viden om skriveprocessens faser
 • anvende et praktisk-musisk udtryk i forbindelse med en fremlæggelse.

 

Kultur- og samfundsforhold

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • tale med om ungdomskulturer i engelsktalende lande, først og fremmest på baggrund af arbejdet med musiktekster, blade, film, tv og internettet
 • kande til eksempler på kulturforhold og levevilkår i engelsktalende lande, især fra arbejdet med skønlitterære tekster
 • drage sammenligninger mellem bl.a. højtider, geografiske og historiske forhold i egen og fremmed kultur
 • anvende engelsk som internationalt kommunikationsmiddel, først og fremmest i forbindelse med e-mail og samarbejdsprojekter.

 

3. delmål – ældste kernegruppe 7. – 9. klasse

 

Undervisningens fokus lægges fortrinsvis på det skriftlige og mundtlige aspekt. Der lægges vægt på elevernes evne og lyst til at forstå og bruge det engelske sprog i dagligdagen. Der arbejdes ligeledes med at give eleverne en forståelse af det engelske sprog og dets opbygning og anvendelse – både som talesprog og som skriftsprog. Det praktisk-musiske aspekt spiller fortsat en vigtig rolle i undervisningen, ved at det virker inspirerende og giver undervisningen en ekstra dimension i dagligdagen.

 

Kommunikative færdigheder

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • forstå talt engelsk om kendte og ukendte emner fra dagligdagen
 • forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier, hvor forskellige sociale og regionale sproglige varianter forekommer, når emnerne er genkendelige
 • følge med i og deltage i en samtale mellem flere indfødte sprogbrugere
 • deltage uforberedt i samtaler om kendte emner
 • præsentere et emne, alene eller sammen med andre, ved hjælp af praktisk-musiske udtryksformer
 • fremlægge et forberedt stofområde selvstændigt
 • redegøre for erfaringer, følelser, holdninger og viden i forbindelse med samtaler og debatter om almindeligt kendte emner
 • læse, forstå og referere hovedindholdet af skrevne tekster i dagligdags sprog inden for mange forskellige genrer og inden for genkendelige emner og problemstillinger
 • uddrage og anvende informationer fra forskellige medier og informationskilder inden for genkendelige emner og problemstillinger
 • udtrykke fantasi og oplevelser i et enkelt sprog i form af breve, historier, digte, beskrivelser og meddelelser
 • udtrykke oplevelser, følelser og viden i en sammenhængende, skriftlig form
 • afpasse en skreven tekst i forhold til modtageren, når der er tale om teksttyper fra dagligdagen.

 

Sprog og sprogbrug

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • udtrykke sig hensigtsmæssigt inden for almindeligt forekommende sociale omgangsformer
 • anvende et tilstrækkeligt og forholdsvis præcist ordforråd inden for gængse emneområder og problemstillinger
 • anvende synonymer eller omskrivninger, når ordforrådet ikke er tilstrækkeligt
 • anvende en grundlæggende viden om faste vendinger og kulturbundne udtryk inden for områder, der kan føre til misforståelser
 • have en udtale, der minder om britisk og amerikansk sprogtone
 • udtrykke sig uformelt mundtligt og skriftligt
 • afpasse stilen efter modtager, situation og teksttype
 • anvende en basisviden om gængse teksters opbygning
 • anvende en viden om centrale grammatiske områder, især ordklasser, ordstilling, verbernes former og funktioner, når fokus er på den sproglige form.

 

Sprogtilegnelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • udnytte nogle af de muligheder, der er for at opsøge og bruge engelsk uden for skolen
 • være bevidste om hvordan de bedst tilegner sig engelsk
 • anvende kommunikationsstrategier, først og fremmest at omskrive og bruge overbegreber. Synonymer og lade kropssprog og mimik understøtte utilstrækkelig mundtlig kommunikation
 • vælge lyttestrategier i forhold til en situation, herunder lytte efter hovedindhold og lytte efter væsentlige detaljer
 • abstrahere fra en udtale, der adskiller sig fra den vante
 • vælge læsestrategier i forhold til teksttype og situation, herunder at læse for at få oplevelse og information eller for at tilegne sig stof
 • anvende læsestrategier, især skimning og skanning, når store tekstmængder skal overskues, eller der søges efter information
 • udnytte computerens muligheder i forbindelse med informationssøgning og kommunikation
 • anvende ordbøger og grammatiske oversigter
 • bruge stavekontrol hensigtsmæssigt
 • anvende og udnytte viden om skriveprocessens faser
 • gennemføre en aktivitet individuelt og i par- og gruppearbejde
 • understøtte et sprogligt udtryk med praktisk-musiske udtryksformer.

 

Kultur- og samfundsforhold

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • give eksempler på basisviden om værdier og normer i engelsktalende lande med baggrund i arbejdet med skønlitteratur, sagprosa, musiktekster, blade, film, tv og internettet
 • perspektivere tekster til egen kultur og til forhold i engelsktalende lande inden for emner som skole, livsstil, forbrug, fritids- og arbejdsliv og aktuelle problemstillinger
 • benytte informationer fra engelsksprogede kilder
 • tilegne sig og anvende viden om geografiske og historiske forhold samt kulturforhold i engelsktalende lande
 • belyse en sag fra flere sider i forbindelse med fremlæggelse af et emne eller i en debat
 • anvende engelsk som internationalt kommunikationsmiddel i mødet med udlændinge, på rejse og ved brug af e-mail.