Vedtægter for

Gjerndrup Friskoles støtteforening

 

§ 1.

Støtteforeningen  har hjemsted i Brørup sogn, Vejen kommune.

§ 2.

Foreningens formål er at bevare et lokalt samlingssted ved at yde økonomisk støtte til Gjerndrup Friskole eller almennyttige formål, der foregår på denne skole.

§ 3.

Medlem af foreningen kan enhver blive, der vil yde en moralsk eller aktiv indsats til opnåelse af formålet.

§3a

Det forventes at den til enhver tid siddende skoleleder deltager på ligefod med den øvrige bestyrelse i bestyrelsesmøderne

§3b

Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov, dog min. 1 gang i kvartalet, 4 x årligt.

§ 4 a.

Ved stemmelighed er det bestyrelsesformandens stemme der er udslagsgivende.

§ 4.

Foreningens drift gennemføres ved faste kontingenter, frivillige bidrag og afholdelse af aktiviteter, der har til hensigt at skabe overskud og bibringe medlemmerne samhørighedsfornemmelse med Gjerndrup Friskole.

§ 5.

Foreningens overskud skal i passende omfang anbringes til højeste forrentning i pengeinstitut eller i sikre værdipapirer. Efter beslutning i styrelsen ydes bevillinger til opfyldelse af formålet. Det forudsættes, at foreningen oparbejder en betydelig formue som garanti for fremtidig støtte.

Værdipapirer, bank- eller sparekassebøger m.v. skal noteres i foreningens navn, og det påhviler styrelsen at sikre en forretningsgang, hvor midlerne kun kan anvendes i foreningens øjemed.

§ 6.

Medlemskabet giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller til udbytte af nogen art, men alle medlemmer har ret til ved fremmøde at afgive stemme på generalforsamlingen. Ingen kan afgive stemme på andres vegne.

§ 7.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§ 8.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1. marts til 1. juli på Gjerndrup Friskole. Den indkaldes ved annoncering eller brev til medlemmerne med mindst 8 dages varsel og med følgende faste dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

5. Valg af én revisor samt personlig suppleant.

6. Indkomne forslag.

7. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde senest den 15. februar.

§ 8a.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig. Og på dette møde planlægges de faste møder for året.

§ 9.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller en fjerdedel af medlemmerne ønsker det. – Den indkaldes af bestyrelsen som ordinær generalforsamling, idet særlig dagsorden skal opgives.

§ 10.

Beslutninger på en generalforsamling træffes med almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og nedlæggelse af foreningen (jfr. § 14 og 15).

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal. Alle afstemninger er skriftlige. Over generalforsamlingens forløb føres en protokol, som skal underskrives af dirigent og protokolfører.

§ 11.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer samt 2 suppleanter. På generalforsamlingen vælges de 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, idet der hvert år afgår 2 medlemmer. Det afgøres ved lodtrækning, hvem der afgår på første generalforsamling. De kan ikke modtage honorar af foreningens midler.

§ 12.

Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formanden leder bestyrelsesmøderne og har ansvaret for, at de trufne beslutninger udføres. Der føres en beslutningsprotokol, som underskrives af mødedeltagerne efter hvert møde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger kan kun træffes ved stemmeflerhed. Foreningen tegnes af formanden i forening med kassereren.

Meddelelse af bankfuldmagt kræver samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrift.

§ 13.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Hvert år inden den 15. februar udarbejder kassereren driftsregnskab og status, som skal revideres af de 2 generalforsamlingsvalgte revisorer senest ti dage før generalforsamlingens afholdelse. – Ved revisors forfald tiltræder den personlige suppleant.

Revisorerne har med mellemrum pligt til at foretage uanmeldte kasseeftersyn. Sådanne skal beskrives i regnskabets revisionskommentarer.

§ 14.

Ændringer i denne vedtægt kan kun ske med totredjedeles majoritet på en generalforsamling, hvor forslag til ændring er på dagsordenen.

§ 15.

Beslutning om opløsning af foreningen kan kun træffes på en generalforsamling med trefjerdedels majoritet, og beslutningsforslaget skal fremgå af dagsordenen.

Det påhviler styrelsen at fungere, indtil foreningen er forskriftsmæssigt afviklet. Mulige overskydende midler tilfalder Gjerndrup Friskole. – Alle arkivalier overdrages til „Friskolearkivet” i Ollerup.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling d. 25   / 4   2012

Underskrevet af dirigent og bestyrelse.