Evaluering og kvalitet på Gjerndrup Friskole

En naturlig del af vores arbejde handler om evaluering – vi evaluerer elevernes indsats på forskellig vis,  og vi evaluerer vores egen indsats efter følgende plan:

Bestyrelsen godkender årligt en evalueringsplan og gennemgår den gennemførte evaluering.

Helt konkret afrapporterer ledelsen til bestyrelsen ved hvert månedlige bestyrelsesmøde, og der anføres opfølgningspunkter i bestyrelsens referat.

På lærermøder evalueres skolens tiltag, events og undervisning ligeledes løbende, og resultater protokolføres og følges op.

Undervisningen evalueres i det daglige, idet lærerne løbende beder eleverne forholde sig til den afholdte undervisning, ligesom lærerne selv evaluerer i teams og sammen med ledelsen.

Hvert tredie år gennemføres en undervisningsmiljøvurdering. Den seneste kan findes her: Resultater opsamling

Ved årlige MUS-samtaler evalueres på en række områder og opfølges ved kommende møder.

I den daglige dialog mellem medarbejdere, ledelse, forældre og børn søges den nære refleksion over egen praksis prioriteret og tilskyndet.

Skolen er ligeledes tilknyttet en tilsynsførende, der årligt evaluerer en række forhold på skolen og som ‘afleveres’ på den årlige generalforsamling. Læs mere her.

Arbejdsmiljøet evalueres i såkaldte APV’er, der gennemføres hvert tredie år. Plan og opfølgning herpå sker i samarbejde mellem ledelse og Arbejdsmiljørepræsentant.

I dette skoleår godkendes en ny Kvalitetsudviklingsplan i bestyrelsen i forbindelse med ny strategiplan 2025.

Se plan for for Evaluering af skolens samlede undervisningstilbud samt plan for opfølgningen af evalueringen: evaluering af skolens samlede tilbud

Ved sidste skoleårs afslutning evaluerede lærerne deres egen undervisning i forhold til Fælles Mål, og det besluttedes, at indeværende skoleårs undervisningsplaner skal forholde sig nærmere til overordnede mål og metoder.

Næste evaluering sker i foråret 2024, hvor indsatspunkter fra indeværende års evaluering er i fokus. Der evalueres i den sammenhæng også i hvor høj grad undervisningen lever op til skolens undervisningsplaner.