Dansk fagets formål (Fælles Mål)

 

Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse.

 

Stk. 2.

Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre.

Eleverne skal styrke deres bevidsthed om sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til deres egen tids og andre perioders udtryksformer.

De skal opnå udtryks- og læseglæde og øge deres indlevelse og indsigt i litteratur og anden fiktion.

 

Stk. 3.

Undervisningen skal give eleverne adgang til det nordiske sprog- og kulturfællesskab.

 

Formål (v. Dansk Friskoleforening)

Formålet med undervisningen i dansk er at motivere, udvikle og fremme elevernes forståelse for sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen i forskellige personlige, kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil beskrive såvel den åndelige/poetiske som den materielle/historiske virkelighed i os og omkring os.

 

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt. Den skal give dem mod og evne til at formulere sig om deres liv, drømme og anelser i samtale og fortælling. Endvidere gennem lytten, læsning, iagttagelse og skriftlig formulering at give dem redskaber til analyse, kontakt og kommunikation samt forsøge at klargøre menneskelivets grundvilkår i et alsidigt og nuanceret sprogligt samspil med andre.

Undervisningen i dansk omfatter både fiktion og fakta, det fortryllende, det fantastiske, mystiske, mytiske, eventyrlige, det socialrealistiske og det faktuelle for dermed at klargøre for eleverne, hvor mangfoldigt og omfattende menneskelivet og verden er. Undervisningen skal gennem oplevelse og læsning af fortidens og vor egen tids litteratur, styrke elevernes forståelse af sig selv som en del af en dansk og international sammenhæng.

 

Danskundervisningen skal bygge på æstetisk, etisk og historisk forståelse. Derfor har undervisningen endvidere til formål at medvirke til elevernes personlighedsudvikling ved at pege på vekselvirkningen mellem sprog og virkelighed og mellem individ og fællesskab

 

Undervisningen skal give eleverne adgang til det nordiske sprog- og kulturfællesskab.

 

Dansk fagets slutmål

Efter 8. / 9. klassetrin

Det talte sprog

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne på individuelt plan har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • tale forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen
 • udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form
 • bruge kropssprog og stemme i en form, der passer til situationen
 • bruge tidssvarende hjælpemidler til støtte for mundtlig fremstilling
 • lytte aktivt i samtale og være åbne og analytiske, når de vurderer deres egen og andres mundtlige fremstilling
 • lytte til norsk og svensk med forståelse.

 

Det skrevne sprog – læse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne på individuelt plan har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse
 • bruge forskellige læsemåder, der er afpasset læseformål, genre og medie
 • fastholde det væsentlige af det læste i mundtlig og skriftlig form
 • forholde sig åbent og analytisk til tekster fra forskelligartede medier
 • opnå og vise indsigt i forskelligartede teksters og teksttypers egenart og virkemidler
 • forstå og bruge forskellige trykte og elektroniske kildetyper (tekster, billeder og lyd) målrettet og kritisk, herunder udvælge, bearbejde og sammenfatte det væsentlige i teksten i forhold til læseformål
 • læse norske og svenske tekster med forståelse.

 

Det skrevne sprog – skrive

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne på individuelt plan har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen
 • udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form
 • styre skriveprocessen fra ide til færdig tekst
 • anvende og forholde sig til korrekt sprog, retstavning og tegnsætning i egne og andres tekster
 • anvende layout så tekst og billeder understøtter kommunikationen

 

 • skrive en læselig, personlig, rytmisk håndskrift med passende hastighed og skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik
 • indgå i dialog om egne og andres skriftlige fremstillinger
 • bruge informationsteknologi til at organisere, tydeliggøre og præsentere information til en bestemt målgruppe
 • fastholde det væsentlige af det, de læser, hører og ser.

 

Sprog, litteratur og kommunikation

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne på individuelt plan har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • gøre rede for sproget som handlemulighed og anvende det i en form, der passer til situationen
 • tilegne sig kundskaber om sprog og sprogbrug, bl.a. bevidsthed og viden om sprogformer, om sproglig stil og korrekthed samt om sprogets virkemidler, funktion og opbygning
 • have indsigt i sprog, teksters og forskelligartede mediers æstetik og gøre rede for samspillet mellem sprog, indhold, genre og situation
 • opleve og lære om dansk litterær og kulturel tradition og udvikling gennem kendskab til et kvalitativt udvalg af danske forfattere op gennem tiderne
 • gøre rede for og vurdere etiske, æstetiske og historiske aspekter i tekster og andre udtryksformer
 • fortolke, vurdere og perspektivere ældre og nyere dansk og udenlandsk litteratur samt sagprosa og andre udtryksformer på baggrund af såvel umiddelbar oplevelse som analytisk fordybelse
 • gøre rede for litterære genrer, fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler og anvende dem i en form, der passer til situationen
 • tilegne sig kundskaber om trykte og elektroniske medier, billedkunst, film og drama og udtryksformernes sprog og æstetik
 • anvende informationsteknologi til lyd- og billedforløb i fiktive og ikke-fiktive udtryksformer og multimedier i en form, der passer til situationen
 • søge forskellig slags information og anvende den bevidst i en form, der passer til situationen.

 

Dansk fagets Delmål

 

Børnehaveklasse – 3. klasse

 

Faglige aktiviteter

 

 • leg og eksperimenter med ord, sprog og tekster
 • samtale, f.eks. om fælles oplevelser, fælles undervisningsstof, elevernes hverdag i og uden for skolen
 • elevernes og lærerens fortællen

 

 • lærens oplæsning
 • forberedt læsning, stillelæsning og højtlæsning med henblik på læseindlæring
 • fri selvstændig læsning
 • skærmlæsning
 • håndskrivning og computerskrivning
 • iagttagelse og evt. udarbejdelse af medieproduktioner
 • drama og teater
 • andre aktiviteter, f.eks. sang og sanglege, tegning, illustration, trykning, brug af skolebibliotekets forskellige tilbud
 • fortrolighed med betjening af computeren

 

Fagligt stof

 

 • Egne og fælles oplevelser, tanker og følelser
 • Elevernes og lærerens egne tekster, f.eks. fortællinger, beretninger, sagsfremstillinger, digte, breve, arbejdsbøger, personlige og fælles ordbøger, fælles databaser
 • Børnelitteratur, ældre og nyere f.eks. billedbøger, historier, eventyr, sagn og myter, sange og salmer, rim og remser
 • Anden fiktion, f.eks. tegneserier, tegnefilm, film og video
 • Sagtekster, f.eks. fagbøger, håndbøger med billedmateriale
 • Skærmtekster, f.eks. undertekster, databaser, elektronisk post
 • Andre udtryksformer, f.eks. film, video, dias, lydbånd, fotografier, tegninger, edb-programmer
 • Teater
 • Andet stof f.eks. skilte, skemaer, sedler, adresselister, billedtekster, navne, vers og andre småtekster på norsk og svensk

 

Faglige områder

 

 • Sprog
 • Litteratur
 • Tale og lytte
 • Skrive
 • Læse
 • Se
 • Andre udtryksformer

 

4. klasse – 6. klasse

 

Faglige aktiviteter

 

 • Leg med ord, sprog og tekster og eventuelt andre udtryksformer

 

 • Udforskning af sprog og tekster gennem samtale, øvelser, lege og eksperimenter
 • Samtale i klassen og i grupper, saglig drøftelse og diskussion
 • Længere mundtlig fremstilling
 • Elevernes og lærerens fortællen og genfortællen
 • Lærerens og elevernes oplæsning
 • Drama og teater
 • Forberedt læsning, stillelæsning og højtlæsning med henblik på læseindlæring
 • Fri selvstændig læsning
 • Skærmlæsning
 • Individuel og fælles tekstproduktion
 • Håndskrivning og computerskrivning
 • Iagttagelse og udarbejdelse af medieproduktioner
 • Brug af skolebiblioteket
 • Andre aktiviteter f.eks. sang, illustrering, udstilling, trykning

 

Fagligt stof

 

 • Egne og fælles oplevelser, tanker og følelser
 • Elevernes egne og fælles skriftlige og mundtlige tekster f.eks. fiktive og ikke fiktive handlingsforløb, beskrivelse og enkel sagsfremstilling, referat, digte, drama, breve, anmeldelser, dagbøger, logbog, rapport, tekstsamling
 • Litteratur f.eks. noveller, eventyr, digte, romaner, myter og sagn, sange og salmer, ældre tiders børnelitteratur
 • Anden fiktion f.eks. film, tegnefilm, tegneserier computerspil
 • Sagtekster f.eks. aviser og blade, fagbøger
 • Skærmtekster, f.eks. undertekster databaser, elektronisk post
 • Billeder f.eks. fortællende og informative billeder, billedkunst
 • Teater, film, og video
 • Andet stof f.eks. skilte, plakater, opslag, plancher, radioudsendelser, og båndoptagelser
 • Tekster og andet stof på svensk og norsk

 

Faglige områder

 

Sprog og tekster

 

 • Elevernes iagttagelser og eksperimenter danner grundlag for et bredt arbejde med sprog og tekster, både tale og skrevne, bl.a. med
  • Samspillet mellem tekst, sprog, indhold og situation
  • Sprogets sammenhæng med kultur og litteratur
  • Sproget som middel til konfliktløsning og overtalelse og som redskab for argumentation
  • Talt og skrevet sprogs og teksters æstetik

 

7. klasse – 9. klasse

 

Faglige aktiviteter

 

 • Samtale om og debattere
 • Udforske sproget gennem, samtale, øvelser, lege og eksperimenter
 • Præsentere længere mundtlig fremlæggelse f.eks. fortælling, redegørelse, foredrag, genfortælling
 • Dramatisere
 • Notere, referere, resumere, argumentere, dokumentere, begrunde
 • Læse selvstændigt og med særligt formål
 • Oplæsning, fremførelse
 • Undersøge svensk og norsk i skrift og tale
 • Indsamle og udvælge stof
 • Disponere og skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer
 • Vurdere egne og andres tekster
 • Skrive funktionelt og præcist, håndskrivning og computerskrivning
 • undersøge og vurdere kommunikationsforhold/samspil i tekster
 • beskrive, iagttage, analysere form og indhold i tekster
 • undersøge og beskrive sproglige udtryk
 • analysere, fortolke, meddigte
 • undersøge sprog i norsk og svensk
 • iagttage og udarbejde medieproduktioner
 • benytte databaser og bibliotek

 

Fagligt stof

 

 • nyere og ældre tekster f.eks. noveller, romaner, folkelige fortælle genre m.v.
 • sagtekster f.eks. fagtekster, leksika, rejsebeskrivelser, love, dagsordner
 • anden fiktion f.eks. film, radiospil, computerspil
 • elevernes egne og fælles mundtlige og skriftlige tekster
 • litterære perioder
 • grammatiske udtryk, ord og vendinger
 • referat og resume
 • interview
 • manus, disposition, notater
 • layout, illustrationer
 • billedsprog, rim, rytme, klang
 • fiktion
 • skærmtekster
 • faktaprogrammer i elektroniske medier og film
 • multimediepræsentationer
 • billeder, fortællende, informative, billedkunst
 • norske og svenske tekster

 

Faglige områder

 

 • sprog, litteratur og kommunikation
 • det talte område – mundtlighed
 • det skrevne sprog – læsning
 • det skrevne sprog – skrivning