Musikundervisningen indeholder følgende:

 

Børnehaveklasse – 2. klasse

Vi arbejder overordnet med fire hovedområder:

–        Sang

–        Instrumentalspil

–        Bevægelse

–        Musiklære

Sang

Der skal synges et bredt repertoire af hovedsagligt danske sange. Både nye og ældre.

Det er vigtigt at sang-glæden bibeholdes og styrkes. Det at synge skulle gerne blive ved med at være en naturlig udtryksmåde hos børnene.

Der arbejdes ikke med flerstemmighed endnu, men gennem leg bliver de præsenteret for de forskellige sangkvaliteter, intonering og måder at synge på.

Der arbejdes med rim og remser samt talekor – herunder også lydillustrationer til disse.

Salmer og årstidssange vil for det meste høre under fællessamling og den ugentlige fælles-time

–        her øges elevernes forståelse af sig selv, som en del af fællesskabet.

 

Instrumentalspil

Børnene skal lære om forskellige instrumenters klanglige og tekniske muligheder og forskelligheder.

Det er vigtigt at der arbejdes meget med puls og rytmefornemmelse. Det vil vi bl.a. gøre ved at bruge stavspil, slagtøj samt andre percussions instrumenter.

 

Eleverne komponerer selv.

I 0. klasse får børnene en kazoo. Der arbejdes med dette instrument, – leg og improvisation er en stor del.

Bevægelse

Vi skal synge og lege gamle og nye sanglege, både de traditionelle danske og udenlandske danse.

Børnene skal dramatisere musik.

Derudover arbejdes der også med fri bevægelse.

Det er vigtigt at arbejdet med kroppen og musikken er med i hver eneste time, så motorikken og evnen til at koncentrere sig udvikles.

 

Musiklære

Børnene skal gøre sig erfaringer med musikkens opbygning og de skal kunne lytte koncentreret, aktivt og kritisk.

De skal bevidstgøres om styrke, tonelængde, tonehøjde, klangfarve og konsonans/dissonans, dur/mol samt musikkens rytme, takt og puls/ikke puls.

Der skal arbejdes med musiklytning i forskellige genrer. Vi skal høre forskellige former for musik og eleverne skal tilegne sig en fornemmelse af den historiske udvikling inden for musikken.

Herved udvikler eleverne deres evne til at opleve musik, og til at udtrykke sig om musikken.

Eleverne skal lære om nodeværdier som fjerdedele, ottendedele o.lign., og de vil blive præsenteret for tonerne c,d,e,f,g,a,h .

Solmisation vil blive brugt i begrænset omfang.

Gennem dette arbejde gives der grundlag for selvstændigt at kunne forholde sig til samfundets musiktilbud.

 

3. og 4. klasse

Der arbejdes stadig med områderne fra de tidligere beskrevne klassetrin.

Der udover:

Sang

På dette klassetrin begynder vi så småt at synge sange med 2. stemme. Vi vil også bruge kanon og ekko-sang og have fokus på teksttydelighed.

Sange på engelsk vil blive inddraget.

Undervisningen omfatter også udvikling af artikulation, stemmesmidighed og bevidstgørelse af de forskellige klange, der kan bruges eller høres.

Eleverne lærer at bruge en sangbog.

 

Instrumentalspil

Efterhånden inddrages trommesæt, bas, klaver og keyboards,- og sammenspil udgør hermed en del af undervisningen. Der spilles efter gehør, efter becifringer og efter noder.

Der vil blive arbejdet med forskellige genrer og med deres typiske instrumentering og spillemåde.

Der arbejdes med arrangement, improvisation og i begrænset omfang komposition.

Det skabende musikalske arbejde fortsættes med bl.a. egne kompositioner og improvisation.

Der optrædes i fællesskab med andre ved arrangementer.

 

Bevægelse

Børnene skal stadig danse og bevæge sig til musik. Repertoiret skal være bredt, så både danske og udenlandske måder at danse/bevæge sig på bliver afprøvet.

 

Musiklære

På disse klassetrin er der større mulighed for at samtale OM musikken. Børnene skulle nu kende en del musikudtryk og kan nu begrunde og argumentere for deres synspunkter. Det er vigtigt at eleverne ”opdrages” til at være kritiske m.h.t. musik.

Musiklytning er stadig en vigtig del af undervisningen. Der er fokus på enkelte komponister, musikere og orkestre.

Vi beskæftiger os med musikkens kulturelle betydning i forbindelse med fester, i medier, ved religiøse højtider mm.

 

5. og 6. klasse

Der arbejdes stadig med områderne fra de tidligere beskrevne klassetrin.

Der udover:

Sang

Repertoiret udvikles til at omfatte flere sprog, – norsk og svensk samt især engelsk som de har været vant til at synge på siden børnehaveklassen og derfor er i stand til at forstå og udtale. Både enstemmige og flerstemmige ting.

Der arbejdes med mikrofonsang.

 

Instrumentalspil

Der fortsættes med sammenspil, improvisation og skabende musikalsk aktivitet. Der arbejdes med becifringer, noder, akkordskemaer og arrangementer.

Eleverne dygtiggør sig på forskellige sammenspilsinstrumenter og lærer lydanlægget at kende.

Computeren bruges også i det skabende musikarbejde.

 

Bevægelse

Der arbejdes med folkedanse og sanglege samt med danseserier fra forskellige kulturer – og med dansetrin, der understøtter de rytmemønstre, der arbejdes med. Der arbejdes f.eks. med STOMP, – hvor rytme og bevægelse forudsætter hinanden.

 

Musiklære

Der arbejdes fortsat med forskellige musikgenrer og eleverne udtrykker sig om den hørte musik på forskellig måde. Lytte til levende musik ved koncerter og arrangementer, – både amatører og professionelle.

Der arbejdes stadig med komponister, orkestre og musikere i forskellige genrer og fra forskellige perioder.

 

7. – 9. klasse

Der arbejdes stadig med områderne fra de tidligere beskrevne klassetrin.

Der udover:

Sang

Der bliver gjort brug af de forskellige stemmeklange og stemmekvaliteter, man tidligere er blevet gjort bekendt med. Der er naturligvis stadig en stor del af sangene, der vælges ud fra en pædagogisk vinkel, men der bør også tages hensyn til elevernes egen musiksmag. Især når man ønsker at bevare og styrke sangglæden. Der er fokus på stemmen som musikalsk udtryksmiddel.

Eleverne skal også erhverve sig erfaringer i de lidt nyere genrer som hiphop, rap, dance osv.

 

Instrumentalspil

Der er stor vægt på orkestersammenspil. Der er efterhånden mulighed for at vælge sig ind på et instrument som man så går mere i dybden med end på de øvrige klassetrin. For nogens vedkommende vil dette blive brugt i årets musical.

 

Bevægelse

Vi arbejder meget med bevægelse, dans og kropsbevidsthed i den årlige musical, hvor drama er en lærerig og sjov måde at arbejde på.

 

Musiklære

Der arbejdes med musiklytning, hver gang et nyt sammenspilsnummer påbegyndes i forbindelse med instrumentalspillet. Eleverne skal lytte sig til, hvordan musikken er arrangeret og tage stilling til, om det kan spilles på denne måde eller om noget skal laves om og evt. hvordan.

Herved opnås en praktisk øvelse i at arrangere et nummer.

Vi arbejder med A– og B-stykker, solo osv.

 

Vi har vores årlige musical, hvor vi selv skriver roller til eleverne. Dermed kan vi skræddersy noget, der passer til den enkelte – bl.a. med mulighed for at udfolde sig på et instrument eller med sang.

Musik indgår ofte, når der skrives projektopgaver og når der arbejdes med en bestemt historisk periode.

Musik kan integreres i de øvrige fag, – f.eks. med baggrund i overordnede emner.